RIO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VZW LOUVANISTE - 2021.

Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vzw en telt als document om te voldoen aan de informatieplicht, zoals bedoeld in de wet van 03/07/2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.

 

Art. 1 Doel van de vereniging. (Art. 3 van de statuten)

 

De vereniging stelt zich tot doel:

Een erkende supportersclubs van Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven te zijn, die supporters groepeert, vertegenwoordigt en hun onderlinge contacten bevordert en hun rechten verdedigt.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

 • Het organiseren van allerlei samenkomsten en activiteiten als supportersvergaderingen, debatten, eetfestijnen, …
 • Het streven naar, bekomen en organiseren van een effectieve supportersparticipatie binnen alle geledingen van de voetbalclub OHL (vzw, CVBA-so, CVBA). Meer speciaal kan zij onder haar werkende of gecoöpteerde leden de personen aanduiden die de supportersclub zullen vertegenwoordigen in de officiële organen van de voetbalclub OHL.
 • Bij de uitwedstrijden tussenschakel en informatiekanaal zijn naar de leden-supporters en de veiligheidsdiensten van OHL en politiediensten.
 • Het tot stand brengen van contacten tussen het bestuur en spelers van OHL enerzijds en de supporters anderzijds.
 • De supporters aanzetten tot een waardig aanmoedigen van hun ploeg en de strijd voeren tegen het voetbalgeweld.

 

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

Zij zal alle roerende en/of onroerende goederen die tot het verwezenlijken van haar doel nuttig zijn kunnen bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in erfpacht, hetzij in eigendom. In die optiek mag zij aandelen verwerven en aanhouden van de CVBA-SO OHL of andere vennootschappen verbonden aan OHL om tot de hoger vernoemde participatie te komen.

De vereniging zal zich aansluiten bij de federatie van supportersclubs van OHL of diens opvolger of vervanger.

 

Artikel 2. Afdelingen

 

VZW Louvaniste is een koepelvereniging. Dit houdt in dat zij afdelingen kan oprichten, rekeninghoudend met het intern reglement van de federatie OHASJEL of dien opvolgers.

 

Art. 2.1. Statuut en benaming van de afdeling.

De afdeling is een onderdeel van de VZW en kan dus géén FV noch VZW worden.
Alle beslissingen en overeenkomsten worden dus door het bestuur van de VZW genomen en bekrachtigd.

De VZW neemt de boekhouding, de ledenadministratie, verzekeringen en alle andere wettelijke verplichtingen op zich.
Een afdeling kan dus geen contracten of overeenkomsten afsluiten. Enkel het dagelijks bestuur van de VZW Louvaniste heeft deze wettelijke bevoegdheid.

Wordt er wel een overeenkomst, aankoop of welke verbintenis dan ook afgesloten dan vallen alle verantwoordelijkheden en gevolgen tenlaste van de ondertekenaars en ontrekt de VZW zich van alle verantwoordelijkheid.

 

Een afdeling neemt tot naam of
VZW Louvaniste – afd. naam
Of

Naam – afd. VZW Louvaniste

Bij alle communicatie dient duidelijk vermeld te worden dat het een afdeling vna VZW Louvaniste is.

 

Art. 2.1. Leden van de afdeling.

Leden van een afdeling zijn lid van VZW Louvaniste. Het lidgeld wordt gestort op de rekening van de VZW.

De leden vallen onder artikel 3 van dit huishoudelijk reglement.

 

Elke afdeling zal onder de leden die hebben opgegeven tot de afdeling te willen behoren een voorzitter en secretaris kiezen.

De voorzitter en secretaris of hun afgevaardigde worden opgenomen als gecoöpteerd lid (zie art. 3.3. van dit huishoudelijk reglement) binnen de algemene vergadering van de VZW Louvaniste en één van hen wordt gecoöpteerd in het bestuur van de VZW Louvaniste.

 

Wanneer een afdeling 50 betalende leden heeft die een abonnement hebben op OHL, dan worden voorzitter en secretaris of hun afgevaardigden, verkozen door de leden die hebben opgegeven als lid van de afdeling, effectief lid van de algemene vergadering en wordt één van hen, verkozen door de leden die hebben opgegeven als lid van de afdeling, lid van het bestuur.

Een afdeling kan géén aanspraak maken op meer afgevaardigden in de algemene vergadering of het bestuur dan hierboven vermeld.

 

Een afdeling kan geen lidgeld innen bovenop het lidgeld bepaald door het bestuur van VZW Louvaniste.

 

ART.2.2. Boekhouding van een afdeling.

 

Binnen de koepelvereniging zonder winstoogmerk is er slechts één boekhouding.

Dit houdt dan ook expliciet in dat alle inkomsten en uitgaven gebeuren met of op de rekeningen van de VZW.
Een afdeling kan dus op géén enkel ogenblik eigen rekeningen openen of een eigen boekhouding bijhouden.

Alle uitgaven dienen gestaafd te worden door een bewijsstuk.

Alle inkomsten zoals lidgelden, sponsoring, subsidies of welke dan ook worden op de rekening gestort van VZW Louvaniste.

 

De VZW Louvaniste zal een budget conform de begroting van de VZW en in verhouding met het aantal leden die houder zijn van een abonnement op OHL en die zich opgeven behorende toe de afdeling voorzien voor de afdeling.

 

ART. 2.3. Busverplaatsingen.

 

De busverplaatsingen vallen onder artikel 5 van dit huishoudelijk reglement.

 

De opstapplaats of vertrekplaats zal die zijn van de VZW tot wanneer een afdeling voldoende eigen leden heeft om een afzonderlijke opstapplaats te verrechtvaardigen.

Dit wil zeggen dat de kosten van een afzonderlijke bus dienen gedekt te zijn door het busvergoeding betaald door de leden voor die bepaalde busverplaatsing.

 

Indien de afdeling vertrekt van een eigen vertrekplaats zal zij zelf instaan voor alle administratieve en logistieke taken verbonden aan die verplaatsing.

Zij zal ook een busverantwoordelijke aanduiden die de nodige kennis en opleiding heeft genoten.

 

Bij elke busverplaatsing van de VZW Louvaniste waar leden van de afdeling deelnemen, zal de afdeling één persoon aanduiden die de bestuursleden van de VZW zal bijstaan in de taken voor die verplaatsing.

 

Art. 2.4. Afvaardiging van de afdeling in derde partijen.

 

Een afdeling kan afgevaardigden hebben bij derde partijen zoals gemeentebestuur, lokale sportraden enz.

Deze zullen altijd voorgelegd worden en bekrachtigd worden door het bestuur van VZW Louvaniste.

 

ART. 2.5. Communicatie

 

De afdeling zal steeds de standpunten verdedigen die werden genomen door het bestuur van VZW Louvaniste en zal dus géén eigen standpunten naar buiten brengen.

De communicatie met de leden die gekozen hebben voor de afdeling gebeurt via de VZW Louvaniste of via een platform waar het dagelijks bestuur van de VZW toegang toe heeft.

 

Alle communicatie elektronisch of per post dient eveneens aan het dagelijks bestuur van de VZW Louvaniste bezorgd te worden voor verzending.

 

Indien de afdeling een website wenst, wordt de domeinnaam aangekocht door op dat ogenblik aangeduide provider van de VZW Louvaniste en gehost op de hosting van de VZW Louvaniste.
Het beheer van de website kan door de lokale afdeling beheerd worden of verzorgd worden door de VZW Louvaniste. Deze beslissing wordt genomen binne het bestuur van de VZW Louvaniste.

 

ART. 2.6. Stoppen van een afdeling.

 

Een afdeling kan niet onder dezelfde naam verder bestaan indien zij géén deel meer uitmaakt van de koepel-VZW Louvaniste.

 

Een afdeling kan géén aanstalten maken op enige financiële compensatie dan ook onder welke omstandigheden dan ook.

 

De afdeling kan geschorst worden door de algemene vergadering van de koepel-VZW Louvaniste indien zij het huishoudelijk reglement niet heeft gerespecteerd of wanneer zij daden verrichten die de koepel-VZW Louvaniste schade kan aanbrengen of een slecht imago kan bezorgen. De schorsing wordt bekrachtigd in de algemene vergadering met een 2/3de meerderheid van de aanwezige leden.

 

Art. 3 Leden. (Hoofdstuk 2 artikels 5 tot en met 7)

 

Het jaarlijks lidgeld voor toegetreden, werkende of gecoöpteerde leden wordt bepaald op de laatste algemene vergadering voor het nieuwe seizoen en bedraagt maximaal 1.000 € volgens de wettelijke bepalingen en dient betaald te zijn veertien dagen vóór de start van de competitie.

De erkenningsprocedure als toegetreden lid is als volgt:

 1. Het kandidaat lid geeft al zijn gegevens door via de website, via mail of per brief gericht aan de voorzitter.
 2. Het is het bestuursorgaan die de aanvraag tot lid aanvaardt of weigert.
 3. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
  4. Supporters met e en lopend stadionverbod worden sowieso geweigerd.

 

Elk lid die een stadionverbod oploopt verbindt zich ertoe dit aan het bestuursorgaan in casu de voorzitter te melden.

 

Art.3.1. De werkende leden (Art. 6.1 van de statuten):

 

Om als werkend lid te kunnen worden voorgedragen door een bestaand werkend lid moet men een toegetreden lid zijn van de supportersclub en voldoen aan alle voorwaarden als toegetreden lid. Daarenboven dient elk werkend lid abonneehouder te zijn van OHL.
De werkende leden erkennen en onderschrijven net als de toegetreden leden het charter van de supporter OHL :

 • bij uitwedstrijden volgen de supporters de richtlijnen gegeven door de busverantwoordelijke van de supportersclub nauw op. Zij volgen tevens de richtlijnen gegeven door de stewards en veiligheidsmensen van OHL en de tegenploeg op. Zij tonen waardering en respect naar de stewards toe, de spelers van de eigen ploeg en tegenploeg en beide besturen.
 • voor, tijdens en na de busverplaatsingen zal een supporter geen drugs gebruiken noch in zijn bezit hebben, zal de supporter alcoholhoudende dranken met mate consumeren zonder zich te bezondigen aan openbare dronkenschap.
 • Elke supporter zal zich onthouden van iedere vorm van agressie, racisme, hooliganisme, vandalisme of het gebruik van discriminerende of provocerende symbolen en gedrag. Deze lijst is echter niet exhaustief.

 

Het mandaat als werkend lid is voor zes jaar geldig en kan om de zes jaar verlengd worden.

Werkende leden moet positief bijdragen tot de algemene werking van de VZW Louvaniste en ondertekenen de vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Elk werkend lid zal de beslissingen en standpunten van de algemene vergadering en raad van bestuur van de VZW Louvaniste eerbiedigen.

Elk werkend lid verbindt zich ertoe positief bij te dragen aan de initiatieven genomen door VZW Louvaniste door zelf deel te nemen aan de activiteiten. Zij zullen tevens de toegetreden leden van de supportersclub motiveren om deel te nemen en mee te werken aan de initiatieven van de VZW Louvaniste.

De jaarlijkse bijdrage voor het komende seizoen wordt vastgelegd op de laatste algemene vergadering het lopende seizoen.

Het bestuursorgaan van VZW Louvaniste kan een (kandidaat) werkend lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden niet voldoet weigeren. Het bestuursorgaan dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

De werkende leden vormen samen de algemene vergadering en bestaat uit :
Kenny Joné met stemrecht
Martine Van Der Borght zonder stemrecht

Michel Mees met stemrecht

Linda Reynders zonder stemrecht

Carl-Willem Van Eylen met stemrecht

Chantal meersman met stemrecht

Nackaerts Michel met stemrecht

Yolande Tosseyn zonder stemrecht

Jos Jadot met stemrecht

Yvette Van Lens zonder stemrecht

Marc Van Eylen met stemrecht

Chantal Vandeuren zonder stemrecht

Luc Van Espen met stemrecht.

 

Art.3.2. De toegetreden leden (Art. 6.2 van de statuten):

 

Elk toegetreden lid zijn jaarlijkse bijdrage volstort hebben.
Toegetreden leden erkennen en onderschrijven het charter van de supporter OHL door het storten van hun ledenbijdrage aan VZW Louvaniste. Dit charter houdt volgend punten in:

 • bij uitwedstrijden volgen de supporters de richtlijnen gegeven door de bus verantwoordelijke van VZW Louvaniste nauw op. Zij volgen tevens de richtlijnen gegeven door de stewards en veiligheidsmensen van OHL en de tegenploeg op. Zij tonen waardering en respect naar de stewards toe, de spelers van de eigen ploeg en tegenploeg en beide besturen.
 • voor, tijdens en na de busverplaatsingen zal een supporter geen drugs gebruiken noch in zijn bezit hebben, zal de supporter alcoholhoudende dranken met mate consumeren zonder zich te bezondigen aan openbare dronkenschap.
 • Elke supporter zal zich onthouden van iedere vorm van agressie, racisme, hooliganisme, vandalisme of het gebruik van discriminerende of provocerende symbolen en gedrag. Deze lijst is echter niet exhaustief.

 

Elk toegetreden lid zal de beslissingen en standpunten van de algemene vergadering en raad van bestuur van de VZW Louvaniste eerbiedigen.

Elk toegetreden lid verbindt zich ertoe positief bij te dragen aan de initiatieven genomen door VZW Louvaniste.
De jaarlijkse bijdrage voor het komende seizoen wordt vastgelegd op de laatste algemene vergadering het lopende seizoen.

 

Art.3.3. Gecoöpteerde leden (Art. 6.3 van de statuten)

 

Elk lid van het bestuursorgaan kan op eender welk moment een lid ter coöptatie voordragen aan het bestuursorgaan en dit omwille van zijn/haar specifieke kennis en ervaring. Het bestuursorgaan neemt haar beslissing autonoom zonder haar beslissing te moeten motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Een gecoöpteerd lid dient aan de volgende voorwaarden voldoen om aanvaard te kunnen worden door de algemene vergadering van de VZW Louvaniste:

 • Abonneehouder zijn van OHL:
 • Onderschrijven van het charter van de supporter;
 • Ondertekenen van de vertrouwelijkheidsovereenkomst

 

Een gecoöpteerd lid heeft een louter adviserende of representatieve bijdrage, zonder stemrecht noch in de algemene vergadering noch in het bestuursorgaan van VZW Louvaniste.

 

Een gecoöpteerd lid heeft tot plicht de beslissingen en standpunten van de algemene vergadering en raad van bestuur van de VZW Louvaniste te eerbiedigen.

De bijdrage wordt jaarlijks tijdens de laatste algemene vergadering van het seizoen vastgelegd voor het komende seizoen.
Het gecoöpteerd lid dient zijn lidgeld te betalen binnen de veertien dagen na zijn aanstelling.

 

Als gecoöpteerd lid werd de heer Jo Vermeeren opgenomen in de algemene vergadering en het bestuursorgaan zonder stemrecht conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Art. 4. Afgevaardigden.

Tijdens de algemene vergadering van 16/5/2020  werden volgende bestuurders als afgevaardigden naar de respectievelijke organen benoemd:

Afgevaardigden naar de federatie van supportersclubs VZW O-Hasj-El:
Van Eylen Marc en Carl-Willem Van Eylen

Afgevaardigde naar de sportraad van de gemeente Bertem:
onbepaald

 

 

Art. 5. REGLEMENT BIJ BUSVERPLAATSINGEN.

 1. Vrijwillig vernielingen aanbrengen in de bus leidt automatisch tot een schorsing uit de club. Bovendien zal ook een schadevergoeding gevraagd worden. Wie per ongeluk schade toebrengt aan de bus (leuning afbreken, zetelbekleding bevuilen,), moet dit komen melden aan de busverantwoordelijke of een lid van het bestuursorgaan en voor de gevolgen instaan (opkuisen en/of schade betalen indien nodig). Indien dit niet gemeld wordt, zal het beschouwd worden als vrijwillig schade toebrengen.
  2. De bus opzettelijk bevuilen kan niet. Het bestuur doet immers zijn best om over de bus verspreid een aantal plastic zakken te hangen waar men afval kan in gooien, gebruik deze dan ook.
  3. Roken, drugs zijn ten strengste verboden op de bus, zo is het ook verboden andere dranken of voedingswaren te consumeren op de bus dan die verkocht door de supportersclub.
  4. Tegen luidruchtig zingen en ambiance maken is geen enkel bezwaar. Wel verboden in dit verband zijn: op het dak kruipen, nooddeuren of luiken openen en op de ruiten/interieur slaan.
  5. Op de bus mag men naar eigen goeddunken drinken zoveel als men wil. De enige beperking is dat het niet zo ver mag gaan dat het risico dat men zichzelf of anderen ernstige schade kan berokkenen (valpartijen, braken,…) te groot wordt. Wie te ver gaat, zal hierop gewezen worden door het bestuur en loopt (bij gebrek aan beterschap) het risico te worden geschorst.
  6. Bij toiletgebruik op de bus vragen wij de algemeen geldende regels van netheid en orde te respecteren. Heren zetten zich neer zodat de toiletten netjes blijven.
  7. Buiten de bus is iedereen vrij te doen en laten wat hij of zij wil. Dit mag echter geen nadelige gevolgen hebben voor de andere busreizigers of voor het imago van de club. Vandalisme in en aan stadions, het plegen van geweld, gebruiken van drugs en andere zaken van deze aard kunnen door het bestuur gesanctioneerd worden.
  De club zal ook steeds zijn medewerking verlenen aan de ordediensten indien dit wettelijk strafbare feiten betreft.
  8. Het bestuur van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  · eventuele ongevallen die zich voordoen op de bus
  · eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens tussenstops onderweg
  · eventuele ongevallen die zich voordoen op de vertrekplaats of de eindbestemming van de busrit.
  · eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van huis naar de vertrekplaats van de busrit.
  · eventuele ongevallen die zich voordoen onderweg van de eindbestemming van de busrit naar huis.
  9. De bus vertrekt voor de wedstrijd altijd op het afgesproken uur.
  Er wordt maximaal vijf minuten gewacht op laatkomers.
  Na de wedstrijd dient iedereen ten laatste 15 minuten na de wedstrijd op de bus aanwezig te zijn. Voor het vertrek op de bezoekersparking volgen wij de instructies van de lokale ordediensten.
  10. Alle opmerkingen in verband met de bus of de chauffeur moeten aan de busverantwoordelijke of het bestuur gemeld worden. De gepaste conclusies zullen dan getrokken worden. Rechtstreekse aanvallen op de chauffeur of mede-supporters zullen dus niet geduld worden!
  11. Ook in het clublokaal dient iedereen te allen tijde de orde te bewaren (net als in de bus). Hou er rekening mee dat er daar mensen zijn die geen voetballiefhebber zijn of voor een andere club supporteren, dit is hun volste recht.
  Ongepast gedrag in een van onze lokalen kan ook leiden tot een verwijdering uit de supportersclub!
  12. Inbreuken plegen tegen dit intern reglement betekent dat het bestuur zal vergaderen over de zaak en een sanctie uitspreken. Eventueel kan een dergelijke vergadering en beslissing nog plaatsvinden op de bus zelf. In zware gevallen zal het bestuur niet aarzelen te stoppen en de amokmaker van de bus te zetten, desnoods op een parking langs de autostrade.
  13. Iemand die na een schorsing beslist heeft terug te keren in de club, heeft zijn straf uitgezeten en zal niet meer gewezen worden op fouten uit het verleden. Bij nieuwe inbreuken worden eerdere inbreuken wel in rekening gebracht bij het bepalen van de strafmaat.
  14. Wie een schorsing oploopt, verliest gedurende die schorsing automatisch de voordelen die hij als lid van de supportersclub genoot.
  15. Tickets worden door de supportersclub besteld op voorwaarde dat ze bij voorbaat besteld worden. Indien dit om een bepaalde reden niet kan, dan beslist het bestuursorgaan of het ticket wordt aangekocht. Leden die een kaart bestellen verbinden zich ertoe de kaart te betalen ook al zijn ze verhinderd de dag van de verplaatsing tenzij de kaart door het bestuursorgaan kan verkocht worden ter plaatse. Het niet nakomen hiervan kan tot uitsluiting van de club leiden.
  16. De namen van uitgesloten leden worden sowieso overgemaakt aan OHL en aan de federatie van supportersclubs.
  17. Voor de uitwedstrijden met een beperkt aantal tickets geldt volgend principe: Leden hebben voorrang. Indien er onvoldoende tickets zijn zal de voorrang en het aantal tickets bepaald worden aan de hand van de gedane verplaatsingen tijdens het voorbije seizoen en/of het lopende seizoen. Het is het bestuurs van de Vzw Louvaniste die hierover autonoom beslist.

Art. 6. Vergoedingen.

De leden kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen voor hun prestaties in dienst van de vereniging.

Het bestuursorgaan kan de leden van het bestuursorgaan en de effectieve leden wel de volgende reële onkostenvergoedingen bepalen :
-onkostenvergoeding van 0,2841 euro voor verplaatsingen in opdracht van de vereniging, met een maximum van 24 000 km per jaar
-onkostenvergoeding voor materiaal aangekocht in naam en voor rekening van de vereniging
-onkostenvergoeding voor telefoonkosten, huur PC, kantoormateriaal,

Het betrokken lid legt de nodige bewijsstukken voor de gemaakte kosten die voorkomen in hiervoor vermelde lijst over aan de organisatie, met vermelding van de volgende gegevens, m.n.:
-voor de km-vergoedingen: onkostenstaten met vermelding van de datum van verplaatsing, beginpunt en eindpunt van de verplaatsing, en het aantal werkelijk afgelegde kilometer;
-voor de andere kosten: onkostennota, factuur of andere bewijskrachtige gegevens waaruit deze kosten blijken.
De onkostenvergoedingen worden betaald door: vzw Louvaniste, met maatschappelijke zetel te Gemeenteplein 2, 3060 Bertem en administratieve zetel te Oudebaan 44 , 360 Korbeek-Lo..

Art. 7. Verzekering

De VZW heeft een algemene verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor de vereniging en de effectieve leden bij Belfius via de Provincie Vlaams-Brabant. Deze verzekering dekt enkel de opgegeven effectieve leden tijdens deelname aan activiteiten uitgezonderd de verplaatsingen.
Daarnaast heeft de VZW volgende polissen bij KBC Verzekeringen, kantoor Swings :

7.1. Polis Maatschappelijke lasthebbers (bestuurders)

Schadeclaim door een bestuurlijke fout :
Een bestuurder begaat een beleidsfout waardoor een derde de Bestuurder of Raad van Bestuur  in gebreke stelt. Dit dekt de Polis Maatschappelijke lasthebbers (bestuurders)
Verzekering die de bestuurders dekt bij een fout.
Premie is geldig voor VZW met een omzet tot 500.000 €
Per schadegeval  is er dekking tot 125.000 € met een franchise van 10% (min 500 euro - max 2500 euro).

7.2. Polis exploitatie aansprakelijkheid

Dit is voor ongevallen enkel indien VZW aansprakelijk is. 

Lichamelijke schade tot 1.250.000 €
Max per slachtoffer tot 250.000 €
Stoffelijke schade tot 125.000 € met een franchise van 123.95 €
Aantal  vrijwilligers maximum  20, bestuurders inclusief

7.3. Er gebeurt een ongeval  tijdens de activiteiten:

 1. Oorzaak ligt bij VZW, dan dekt onze polis exploitatie aansprakelijkheid.
 2. Oorzaak ligt bij een lid en een ander lid is slachtoffer : familiale van het oorzakelijk lid dekt dit.
 3. Oorzaak ligt bij de busmaatschappij (ongeval of dergelijke) dan dekt de verzekering van de busmaatschappij.
 4. Een vrijwilliger heeft een ongeval zonder aansprakelijkheid , dan worden de medische kosten  gedekt door de polis exploitatie aansprakelijkheid - waarborg lichamelijke ongevallen – tot 500 euro aanvullend aan de mutualiteit. Daarenboven is er een uitkering bij overlijden (7500 euro) en bij invaliditeit (tot 15 000 euro)

Indien één van deze verzekeringen vervalt dient het bestuursorgaanactie te ondernemen zodat de vereniging en haar bestuurders de nodige dekking genieten.

Art. 8. Discretieplicht.

De werkende leden zijn gehouden tot discretie ten overstaan van gevoelige persoonsgebonden informatie die zij zouden vernemen in het kader van hun vrijwilligerswerk en tegenover derden wat betreft de werking van de supportersclub.