RIO

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Het bestuur.

Art. 1.1. Dagelijks bestuur

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, bestuursleden en adviseurs.

Art. 1.2. Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij worden gekozen onder de betalende leden voor een periode van drie jaar. De eerste verkiezingen zullen plaats vinden in 2016 tenzij één of meerdere van de huidige bestuursleden om welke reden dan ook zijn /haar functie neerlegt. 
Het bestuur kan op eender welk moment het dagelijks bestuur uitbreiden met bestuursleden. Het aantal bestuursleden moet steeds een paar aantal zijn. 
Het dagelijks bestuur en/of het bestuur kan steeds beroep doen op adviseurs, al of niet lid van de club. 

Art. 1.3. Stemming

Het bestuur neemt alle beslissingen bij eenvoudige meerderheid.

Art. 1.4. Vergaderingen

Het dagelijks bestuur en het bestuur komen samen telkens wanneer minstens twee leden van het dagelijks bestuur of drie ‘gewone’ bestuursleden hierom vragen. 
Jaarlijks wordt er een algemene vergadering gehouden waarop alle leden worden uitgenodigd. De datum en het uur van deze vergadering wordt door het dagelijks bestuur vastgelegd. Bij onvoldoende aanwezigen volgt binnen het half uur een bijzondere algemene vergadering.

2. Lidmaatschap

Art. 2.1 Het lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. 
Elk lid geeft zijn naam, voornaam, adres en geboortedatum op bij het bestuur, aangevuld eventueel met email en GSM. SL zal de namen van zijn leden doorgeven aan de supportersfederatie en de club OHL indien dit vereist is. 
Elke persoon die lid wil worden stort hiervoor het nodige bedrag op de rekening van de club. 
Het lidmaatschap moet echter door het bestuur worden bekrachtigd. Indien het bestuur een lid weigert bij de toetreding (zie punt 1.2. van dit reglement) wordt het lidgeld teruggestort. 
Het betaalde lidgeld kan op geen enkel ogenblik of om geen enkele reden teruggevorderd worden. 
Elk lid krijgt binnen de dertig dagen na aanvaarding door het bestuur een ledenkaart. De lidkaart is persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen. Elk misbruik van de lidkaart leidt onvermijdelijk tot uitsluiting van de club. 
Leden tot de leeftijd van 14 jaar moeten vergezeld zijn van een ouder of begeleider om met onze bus mee te reizen. Het bestuur kan nooit als begeleider worden aangeduid, noch verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele voorvallen met minderjarigen. 
Elk lid en nieuw lid verklaart zich akkoord met het reglement door het betalen van het lidgeld.

Art. 2.2 Toetreding en uitsluiting

Elk kandidaat-lid of elk lid kan geweigerd worden indien de betrokken persoon : 
- niet met goede bedoelingen lid is geworden 
- in een andere club is geweigerd door toestanden of gedragingen die niet met de missie van de club stroken. 
- stadionverbod heeft. 
- jegens OHL of zijn supporters of supportersclubs zich heeft misdragen. 
Indien een lid wordt uitgesloten uit de club, kan het lidgeld niet worden teruggevorderd. Enkel bij weigering van een kandidaat-lid zal het lidgeld terug gestort worden. 
Elk lid dat zich op welke wijze of waar dan ook bezondigd aan welke vorm van geweld, racisme, overmatig drankgebruik, drugsgebruik of die de missie van de club niet uitdraagt, zal onmiddellijk worden uitgesloten uit de club. Het bestuur zal de uitsluiting nemen op basis van feiten of na verhoor van het lid zelf.

3. Busreglement

Art. 3.1.

De keuze van busmaatschappij is de taak van het bestuur. De prijs van de verplaatsing zal door het bestuur worden bepaald in functie van de mogelijkheden van busmaatschappij en de afstand van de verplaatsing. 
Het bestuur verbindt zich niet tot een bepaald aantal verplaatsingen, indien onvoldoende inschrijvingen kan het bestuur aansluiten bij een andere supportersclub, zonder inspraak van de leden..

Art. 3.2.

Het bestuur noch de club kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen om welke reden dan ook, noch eventueel ongevallen.

Art. 3.3.

Leden krijgen altijd voorrang voor de verplaatsingen.

Art. 3.4.

Bij afgelasting van een wedstrijd om welke reden dan ook de bus reeds vertrokken was aan zijn standplaats (adres busmaatschappij) kan het inschrijvingsgeld voor de verplaatsing niet worden teruggevorderd of aangewend worden voor een andere verplaatsing.

Art. 3.5.

Het is verboden eigen drank mee te nemen op de bus, tenzij na akkoord en in overleg met het bestuur. Het bestuur kan initiatieven nemen om de clubkas te spijzen door verkoop van broodjes en drank op de bus. De winsten van deze verkoop zullen in de clubkas worden gestort en enkel aangewend worden.

Art. 3.6.

Bij elke verplaatsing zullen de uren van vertrek kenbaar worden gemaakt. 
Elk lid zal zich aan deze uren houden. De bussen zullen steeds 15 minuten na het eindsignaal van de scheidsrechter vertrekken of op het uur vastgelegd door het bestuur. Eenieder die een vertraging van de bus in de hand werkt, kan uitgesloten worden voor verdere verplaatsingen en kan op geen enkele wijze zijn inschrijvingsgeld of een deel ervan terugvorderen. De club kan nooit verantwoordelijk worden gesteld , noch aangemaand worden tot schadevergoeding wanneer een lid niet tijdig aanwezig is en zo genoodzaakt is een ander transportmiddel te zoeken.

4. Gedragscode

Voor de gedragscode verwijzen we naast dit huishoudelijk reglement naar die van toepassing binnen de Belgische voetbalwereld. 
Als supportersclub onthouden we ons van iedere vorm van geweld, racisme, hooliganisme en sluiten wij ons aan bij de geldende normen van alle Belgische clubs. 
Elke overtreding tegen deze gedragsregels zal doorgegeven worden aan de lokale ordediensten. 
Wat de veiligheid betreft hebben we een spotter die door de PZ Leuven is aangewezen als contactpersoon. Deze politie functionaris mag altijd aangeschreven worden indien er iemand onregelmatigheden merkt. Het is in het belang van iedereen dat we elke vorm van misdrijf melden en zoals u weet wordt het ieder jaar moeilijker om de orde te handhaven.  
Ter info spotter Dirk Brasseur, 0498/ 755 333 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.